Контраст
Шрифт

Положення ДВЛ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНУ ЛАБОРАТОРІЮ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОГО ЗАГОНУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ (скорочена назва - ГУ ДСНС України у Вінницькій області) (далі - Головне управління) є територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуацій(далі - ДСНС України) у Вінницькій області, уповноваженим на забезпечення реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру.

Головне управління підпорядковується ДСНС України.

Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, дорученнями Міністра внутрішніх справ України, наказами ДСНС України, дорученнями Голови ДСНС України, дорученнями першого заступника та заступника Голови ДСНС України, актами Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної ради, а також цим Положенням.

Юридична адреса головного управління - 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 11.

Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення (далі – АРЗСП) є структурним підрозділом головного управління.

Місце знаходження АРЗСП: 23222, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Якушинці, "Комплекс будівель та споруд №7".

АРЗСП зареєстроване в обласному статуправлінні як юридична особа із кодом ЗКПО.

АРЗСП має окремий баланс, ідентифікаційний код, рахунок в банку, печатку, штамп, фірмові бланки зі своєю назвою.

Предметом діяльності АРЗСП є:

пріоритетність завдань, пов’язаних з рятуванням життя і охороною здоров’я людей та збереженням довкілля;

обов’язковість своєчасної реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і мінімізацію їх негативних наслідків;

ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для організації запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на них;

забезпечення постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування об'єктів і територій, що знаходяться в зоні відповідальності Загону;

першочергове виконання заходів, спрямованих на запобігання загибелі людей, виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і мінімізацію їх негативних наслідків;

забезпечення постійної готовності до оперативного реагування на надзвичайні ситуації як у мирний час, так і в умовах особливого періоду;

забезпечення високого рівня професіоналізму особового складу, зміцнення дисципліни, створення необхідних умов для несення служби;

взаємодія з іншими органами та підрозділами цивільного захисту.

АРЗСП додержується вимог Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність (113/98-ВР), інших нормативно-правових актів України і нормативних документів із метрології щодо:

– стану і застосування засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ);

– застосування методик виконання вимірювань і правильності виконання вимірювань.

Наказом начальника АРЗСП призначається особа, відповідальна за забезпечення єдності вимірювань в АРЗСП.

ЗВТ підлягають повірці відповідно до вимог ДСТУ 2708:2006 “Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення”, а випробувальне обладнання – атестації відповідно до вимог ГОСТ 24555–81 “Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения”.

У склад АРЗСП входять окремі структурні підрозділи у тому числі ДВЛ. Схема адміністративної підпорядкованості ДВЛ в структурі АРЗСП наведена в додатку А.

Місце провадження діяльності ДВЛ: 21034, м. Вінниця, пров. Залізничний, 8а.

У своїй діяльності ДВЛ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету міністрів України, наказами МНС України та Держтехногенбезпеки України, ДСНС України, нормативними документами у сфері метрології, вимоги яких поширюються на її діяльність, Настановою щодо якості, іншими актами законодавства, методичними рекомендаціями Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (далі УкрНДІЦЗ) та Примірним положенням.

Відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” вимірювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду можуть здійснюватись ДВЛ за умови її атестації в установленому порядку на право виконання вимірювань.

Основними завданнями ДВЛ є:

- дослідження пожеж та причин їх виникнення, надзвичайних ситуацій техногенного характеру;

- проведення випробувальних робіт систем та засобів протипожежного захисту;

- проведення дослідних робіт;

- здійснення за дорученням АРЗСП заходів з перевірки якості виконання суб’єктами господарської діяльності робіт з вогнезахисного оброблення виробів, а також якості технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння.

ДВЛ забезпечується нормативною документацією (далі - НД), що встановлює вимоги до об’єктів вимірювань (далі – ОВ), та методи вимірювань (досліджень, вимірювань, випробувань) показників ОВ. ОВ та їх показники, що вимірюються, наводяться в галузі атестації та у розділі 7 Паспорта ДВЛ.

 

До ОВ в галузі атестації відносяться:

 • Ø  Тверді речовини та матеріали, крім вибухових та радіоактивних.
 • Ø  Вогнезахисні засоби для деревини.
 • Ø  Просочувальні вогневахисні речовини для деревини.
 • Ø  Вогнезахисні покриви для будівельних конструкцій з деревини, металу або бетону і кабельної продукції.
 • Ø  Вироби бетонні і залізобетонні.
 • Ø  Піноутворювачі загального призначення.
 • Ø  Електро-, радіо, технологгічні вироби та їх компоненти.
 • Ø  Електричний опір:

-        кабельні лінії до 1 кВ;

-        електродвигуни змінного струму до 1 кВ;

-        зварювальні трансформатори;

-        напівпровідникові перетворювачі;

-        електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводки до 1 кВ;

-        електроінструмент, роздільні та знижувальні трансформатори, переносні електросвітильники, кабелі-подовжувачі;

-        грунт;

-        повітряні лінії напругою до 1 кВ;

-        електроустановки напругою до 1 кВ;

-        перевірка наявності та стану кіл між заземлювачами й елементами, що заземлюються, з’єднань природних заземлювачів зі заземлювальним пристроєм та з’єднань між

 

головною заземлювальною шиною (ГЗШ) і провідниками системи зрівнювання потенціалів;

-        перевірка спрацювання захисту електрообладнання до 1 кВ при системі живлення із заземленою нейтраллю.

 • Ø  Вентиляційні системи захисних споруд.
 • Ø  Будівлі, споруди (освітленість).
 • Ø  В’язкі рідини типу лаків, фарб, емалей, розчинників, інших в’язких та рідких засобів та речовин, нафтових та аналогічних продуктів, тощо.
 • Звуглені рештки деревини після події, пожежі, надзвичайної ситуації.
 • Речові докази на наявність світлих нафтопродуктів при встановленні місця пожеж (події).
 • Елементи пожежовибухотехнічних об’єктів, систем, залишків від пожежі (вибуху, технологічного вибуху) залишків технологічного вибухового пристрою, речові докази, їх складові, комплектуючі тощо.
 • Ø  Піротехнічні вироби, складові, комплектуючі.
 • Складові частини електро-технічного обладнання, виконані із ізоляційного матеріалу чи іншого ізоляційного горючого матеріалу, здатні поширювати полум’я всередині граней обладнання, можуть спалахувати при пошкоджені одного із елементів даного об-ладнання, їх складових, комплектуючих тощо.
 • Вироби будівельного призначення, частини, елементи, окремі їх складові, наповнювачі  тощо.
 • Вогнегасні порошки, сполуки, тверді, сипучі речовини, тощо.

 

АРЗСП несе повну юридичну та фінансову відповідальність за діяльність ДВЛ в галузі її атестації. Загальна інформація про ДВЛ наводиться в розділі 1 Паспорта ДВЛ.

Посадовими інструкціями на працівників ДВЛ передбачається їх персональна відповідальність за достовірність та точність результатів вимірювань. При цьому, об’єктивність результатів метрологічних робіт забезпечується невтручанням керівництва АРЗСП в поточну діяльність ДВЛ при проведенні робіт з вимірювань в галузі атестації та її незалежністю у висновках щодо результатів вимірювань від замовників внаслідок її прямого підпорядкування начальнику АРЗСП.

В ДВЛ функціонує Система управління якістю вимірювань, яка викладається в Настанові щодо якості з урахуванням характеру і змісту закріпленої за нею роботи і є обов’язковою для дотримання її працівниками

В ДВЛ розроблена і діє система реєстрації та видачі результатів проведених вимірювань та система ведення службової документації (справ), яка забезпечує її облік, зберігання на протязі встановленого терміну і, при необхідності, конфіденційність, вилучення з використання, списання, передачу в архів, внесення в неї змін. Документи з результатами вимірювань (протоколи, акти) видаються із ДВЛ стороннім організаціям, юридичним особам, громадянам за підписом начальника ДВЛ, або особою, яка його замінює, засвідчені печаткою ДВЛ.

ДВЛ забезпечена приміщенням, необхідним устаткуванням і засобами вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) з технічними характеристиками, які відповідають вимогам НД на методи вимірювань у галузі атестації. Матеріально-технічне забезпечення ДВЛ здійснюється відповідними службами АРЗСП та (або) ГУ ДСНС за її заявками, погодженими з керівництвом АРЗСП.

Приміщення ДВЛ по виробничій площі, облаштуванню, забезпеченню в них умов (температура, вологість, чистота повітря, освітлення та ін.) відповідають вимогам санітарних норм та правил, вимогам охорони праці, пожежної безпеки та охорони довкілля.

Приміщення ДВЛ, пересувні робочі місця забезпечені необхідними засобами безпеки, пожежної безпеки, передбаченими розробленою і затвердженою в порядку, встановленому Держгірпромнагляду, загальною Інструкцією з охорони праці в приміщенні ДВЛ та інструкціями з охорони праці на робочих місцях, тобто при здійсненні вимірювань.

В термін, визначений відповідальною особою (службою) АРЗСП за охорону праці, проводиться періодичний інструктаж працівників ДВЛ по вказаних інструкціях про, що робиться запис в спеціальному журналі.

Створення в ДВЛ умов з охорони праці покладається на її начальника. Відповідальність за додержання в приміщеннях та на робочих місцях правил техніки безпеки, пожежної безпеки, вимог та правил захисту довкілля покладається на кожного працівника ДВЛ згідно затверджених посадових інструкцій на них.

З метою визначення і офіційного підтвердження готовності до проведення метрологічних робіт (вимірювань та випробувань), лабораторія атестується у відповідності до статті 10 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

Термін зберігання документів з результатами вимірювань – 10 років.

Положення набуває чинності з моменту його затвердження та є чинним до заміни його новим. Положення переглядається з метою визначення потреби внесення змін і доповнень у термін дії свідоцтва про атестацію.

МЕТРОЛОГІЧНІ РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ДВЛ

До метрологічної роботи, що проводить ДВЛ, відноситься проведення вимірювання геометричних, механічних, температурних та теплофізичних, часу, частоти, електричних і магнітних показників ОВ в закріпленій галузі з метою забезпечення захисту життя та здоров’я громадян.

Опис Галузі атестації ДВЛ наводиться в додатку до Свідоцтва про атестацію, який видається органом з атестації.

Службова діяльність здійснюється на підставі річного та квартальних планів роботи які затверджуються керівництвом АРЗСП та складаються з урахуванням заходів, передбачених:

– планом роботи АРЗСП  ГУДСНС;

– планом випробувальних і дослідних робіт ДВЛ, затверджених ДСНС України

Контроль за якістю вимірювань в цілому по ДВЛ покладається на її начальника. Посадовими інструкціями на працівників ДВЛ передбачається їх персональна відповідальність за якість проведених ними вимірювань, достовірність та точність результатів вимірювань, які ними проводяться та видаються.

СТРУКТУРА ТА СКЛАД ДВЛ

ДВЛ безпосередньо підпорядковується начальнику АРЗСП. Схема організаційної структури (склад та підпорядкованість) ДВЛ наведена в додатку А.

Керівництво ДВЛ покладається на начальника ДВЛ, який підпорядковується начальнику АРЗСП. Призначення та звільнення з посади начальника ДВЛ здійснюється Головою ДСНС України за поданням керівника ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Загальне керівництво діяльністю ДВЛ здійснює начальник АРЗСП.

Координацію дослідної та випробувальної діяльності ДВЛ здійснює Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (далі – УкрНДІЦЗ).

У випадку тимчасової відсутності начальника ДВЛ його функції виконує призначена ним особа із числа працівників ДВЛ, про що ставиться до відома керівництва АРЗСП, а при довгостроковій (більше одного місяця) – призначена керівництвом АРЗСП.

Права та обов’язки особового складу визначаються посадовими інструкціями.

ДВЛ для забезпечення відповідності критеріям технічної компетентності та виконання покладених на неї функцій повинна мати у своєму складі фахівців, що мають професійну підготовку, кваліфікацію і досвід в проведенні вимірювань (випробувань) в закріпленій галузі атестації.

Чисельність та кваліфікація спеціалістів ДВЛ, необхідних для забезпечення виконання покладених на неї завдань, визначаються закріпленим за нею обсягом робіт на поточний період. Штатний розклад ДВЛ затверджується начальником УДСНС у встановленому порядку. Відомості про спеціалістів ДВЛ наводяться у відповідному розділі Паспорта ДВЛ.

Кваліфікаційні вимоги (освіта, стаж, досвід), підпорядкованість, обов’язки, права, відповідальність фахівців ДВЛ встановлюються посадовою інструкцією на посаду, яка розробляється в порядку встановленому у АРЗСП. Кожний працівник знайомиться з посадовою інструкцією і ставить на примірнику, що знаходиться у відділі кадрів, підпис про це. Один примірник посадової інструкції повинен знаходитись в підрозділі. Працівники ДВЛ повинні бути атестовані у встановленому в організації порядку з урахуванням відповідних вимог Держнаглядохоронпраці щодо характеру та змісту роботи, яка ними виконується.

Порядок організації чергування та виїзду особового складу ДВЛ на повідомлення про пожежі і надзвичайних ситуацій техногенного характеру визначається наказом начальника Головного Управління ДСНС.

ФУНКЦІЇ ДВЛ

З урахуванням загального призначення атестованої на незалежність і технічну компетентність ДВЛ, на неї покладаються наступні основні функції:

- проводить дослідження пожеж та надзвичайних ситуацій техногенного характеру з метою встановлення джерел та причин їх виникнення (вимірювання показників ОВ в закріпленій галузі атестації);

- здійснює облік, систематизацію, узагальнення й аналіз інформації про дослідженні пожежі і надзвичайні ситуації техногенного характеру;

- надає практичну допомогу підрозділам ГУДСНС в питаннях, пов’язаних із збиранням доказів для дослідження пожеж;

- проводить вимірювання (випробування) з метою визначення показників пожежної небезпеки речовин, матеріалів, виробів та будівельних конструкцій, а також вимірювання (випробування) продукції протипожежного призначення на відповідність установленим вимогам пожежної безпеки;

- за дорученням АРЗСП перевіряє якість і визначає придатність до використання вогнегасних і вогнезахисних речовин і матеріалів, а також за зверненням фізичних та юридичних осіб проводить вимірювання (випробування) з метою визначення вогнегасних і вогнезахисних властивостей вогнегасних засобів і речовин, а також оброблених ними виробів, матеріалів та конструкцій;

- проводить за письмовими запитами юридичних і фізичних осіб на договірних засадах експертизи причин виникнення пожежі та стану пожежної безпеки приладів, обладнання та продукції;

- проводить згідно із затвердженими планами дослідні роботи, спрямовані на розв’язання проблем пожежної та техногенної безпеки;

- бере участь у виконанні окремих етапів прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які здійснюються в УкрНДІЦЗ;

- забезпечує впровадження в діяльність ГУДСНС результатів своїх дослідних робіт, схвалених ДСНС України та УкрНДІЦЗ;

- надає у межах своєї компетенції консультації з питань пожежної та техногенної безпеки, а також розглядає звернення та скарги громадян, підприємств, установ, організацій;

- здійснює за дорученням АРЗСП ГУДСНС заходи з перевірки якості виконання суб’єктами господарської діяльності робіт з вогнезахисного оброблення виробів, матеріалів і конструкцій, а також якості технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння;

- проводить за письмовими запитами юридичних і фізичних осіб на договірних засадах вимірювання (випробування) з метою визначення вогнегасних і вогнезахисних властивостей вогнезахисних засобів і речовин, а також оброблених ними виробів, матеріалів та конструкцій;

- проводить за письмовими запитами юридичних і фізичних осіб на договірних засадах перевірки технічного стану систем автоматичного пожежогасіння, пожежної сигналізації, димовидалення та інших автоматичних систем протипожежного захисту;

- проводить вимірювання (випробування) показників ОВ в закріпленій галузі атестації при первинному обстеженні та періодичній (при експлуатації) перевірці, з оформлення відповідних документів з результатами вимірювань (випробувань) для їх видачі заявнику;

- проводить аналіз та систематизацію результатів вимірювань (за результатами власних спостережень та даними, отриманими від інших контролюючих органів) показників (характеристик) ОВ щодо їх відповідності нормованим відповідними НД значенням (рівням), підготовка пропозицій щодо усунення причин невідповідності характеристик ОВ вимогам НД, яка на них поширюється;

- на підставі аналізу досліджених пожеж і надзвичайних ситуацій розробляє рекомендації, спрямовані на вдосконалення засобів протипожежного захисту й організації профілактичної роботи у сфері пожежної та техногенної безпеки та подає на розгляд ГУДСНС;

- організовує та проводить в установленому порядку навчання (спеціальне навчання) з питань пожежної та техногенної безпеки;

- комплектує фонд науково-технічної, нормативної та методичної літератури і забезпечує його поповнення;

- вивчає досягнення у сфері пожежної та техногенної безпеки провідних наукових установ і організацій та досвід роботи випробувальних лабораторій з метою впровадження у своїй діяльності, а також (через начальника АРЗСП) вносить відповідні пропозиції до ГУДСНС;

- здійснює в установленому порядку відео- та фотозйомку під час дослідження пожеж і надзвичайних ситуацій техногенного характеру;

- в установленому порядку надає платні послуги;

- виконує інші повноваження, не заборонені законодавством.      

Начальник ДВЛ виконує наступні функції:

–    здійснює безпосереднє керівництво діяльністю ДВЛ і є безпосереднім начальником для особового складу ДВЛ;

–    розробляє посадові інструкції особового складу ДВЛ та затверджує їх у керівництва АРЗСП;

Забороняється покладання на ДВЛ функцій, не передбачених цим Положенням.

Начальник ДВЛ забезпечує можливість підвищення кваліфікації персоналу ДВЛ у формі періодичного навчання в системі Держнаглядохоронпраці щодо техніки безпеки та по спеціалізації, участі в семінарах, стажування в інших вимірювальних лабораторіях аналогічної галузі атестації, технічного навчання на робочому місці. У встановлений термін проводиться їх періодична атестація у порядку, встановленому в організації.

ПРАВА ДВЛ

Начальник ДВЛ має право:

– користуватися усіма правами, наданими йому цим Положенням;

– вносити пропозиції керівництву АРЗСП щодо:

 • направлення особового складу ДВЛ у службові відрядження;
 • придбання приладів та обладнання з метою розвитку матеріально-технічної бази ДВЛ;
 • за дорученням начальника АРЗСП представляти інтереси ДВЛ у взаємовідносинах із юридичними та фізичними особами;
 • здійснювати творче і технічне співробітництво та ділову взаємодію з науково-дослідними установами з метою спільного вирішення питань за напрямками діяльності ДВЛ;
 • про призначення, звільнення, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності особового складу ДВЛ, присвоєння спеціальних звань.

ДВЛ має право:

- під час виконання покладених на неї завдань звертатися до підприємств, установ та організацій з метою залучення їх фахівців для одержання консультацій у процесі проведення досліджень, використання  обладнання і приладів;

- надавати платні послуги відповідно до чинних актів законодавства;

- за погодженням начальника АРЗСП укладати угоди про співпрацю за напрямками діяльності ДВЛ з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі щодо стажування їх працівників;

- подавати начальнику АРЗСП пропозиції щодо висвітлення напрямків та результатів діяльності ДВЛ у засобах масової інформації, у рекламних матеріалах, на виставкових і науково-практичних заходах, а також на власних Web-сайтах;

- подавати начальнику АРЗСП пропозиції щодо розроблення методик на окремі види випробувань (вимірювань), на які відсутні стандартні методи, за умови їх подальшого узгодження у встановленому порядку;

– виконувати метрологічні роботи відповідно до галузі атестації;

– проводити за завданням начальника АРЗСП, або ж за затвердженими планами обстеження з інструментальним вимірюванням (визначенням) показників (характеристик) ОВ, відповідно до галузі атестації, з урахуванням вимог законодавства України, нормативних та нормативно – правових документів, які поширюються на її діяльність;

– оформляти передбачені документи за результатами вимірювань (акти, протоколи, тощо) і видавати їх у відповідні структурні підрозділи ГУДСНС, заявнику (громадянам), органам державної виконавчої влади, державним контролюючим органам у встановленому в організації порядку;

– давати пропозиції керівництву ГУДСНС (через начальника АРЗСП), державним контролюючим органам (через керівництво ГУДСНС) про заборону на конкретних об’єктах подальшої експлуатації об’єктів, обладнання, виробів, приладів, апаратів, тощо і повторної перевірки їх відповідності встановленим вимогам;

– посилатись на факт атестації в документах і рекламних матеріалах, що видаються;

– давати керівництву АРЗСП ГУДСНС пропозиції щодо заходів, направлених на покращення організації роботи у ДВЛ;

– переймати досвід роботи ведучих вітчизняних атестованих лабораторій, звертатись по питаннях вимірювань щодо методів виконання вимірювань, засобів вимірювальної техніки, досвіду в роботі в сторонні організації в порядку, передбаченому в організації;

– замовляти у встановленому порядку нормативні, нормативно-правові та інші необхідні документи по діяльності ДВЛ.

Працівники ДВЛ мають право підвищувати свою кваліфікацію в установленому порядку та звертатись з урахуванням субординації до керівництваГУДСНС в разі чинення на них тиску зі сторони посадових осіб інших підрозділів ГУДСНС, представників сторонніх заінтересованих організацій (підприємств), заявників щодо видачі необґрунтованих (необ’єктивних) висновків за результатами вимірювань.

ОБОВ’ЯЗКИ ДВЛ

ДВЛ зобов’язана:

– своєчасно за завданнями керівництва АРЗСП ГУДСНС проводити вимірювання в закріпленій галузі атестації, забезпечуючи при цьому необхідну якість вимірювань, достовірність виданих результатів та дотримуючись вимог законодавства України, нормативних та нормативно-правових документів, актів, які поширюються на її діяльність;

– протягом встановленого терміну атестації забезпечувати постійну відповідність умовам щодо технічної компетентності при виконанні метрологічних робіт у галузі атестації;

– оформляти документи (протоколи, акти, заключення) за результатами вимірювань у встановленому в організації порядку з урахуванням вимог відповідних методик виконання вимірювань, нормативно-правових документів, Настанови щодо якості;

– вести журнали реєстрації результатів вимірювань, передбачені Настановою з якості, складати передбачені звіти про свою роботу;

– забезпечувати облік та умови зберігання, правильне застосування, правила експлуатації, своєчасну повірку (атестацію) ЗВТ, допоміжного обладнання;

– надавати органу з атестації можливість здійснення оцінки стану додержання умов проведення метрологічних робіт атестованої лабораторії та представлення всіх необхідних документів і матеріалі;

– проводити тільки ті роботи і заявляти про свою діяльність тільки щодо тих робіт, на які поширюється галузь атестації;

– забезпечувати своєчасне впровадження стандартів та інших НД, які регламентують вимоги до ОВ та методи вимірювання їх показників (характеристик), а також своєчасне внесення змін в НД, вилучення відмінених НД;

– не проводити вимірювання після закінчення або ж призупинення дії свідоцтва атестації;

– забезпечувати установлений в організації рівень конфіденційності інформації щодо результатів вимірювань;

– своєчасно повідомляти орган з атестації про передбачені зміни в діяльності ДВЛ, які можуть призвести до невідповідності інформації, наведеній в паспорті ДВЛ під час її атестації, змін в сфері діяльності;

– оплачування всіх робіт, пов’язаних з атестацією лабораторії та іншими видами державного метрологічного контролю і нагляду, визначеними статтею 21 Закону (113/98–ВР), а також своєчасне оформлення відповідних фінансових документів.

– приймання участі у міжлабораторних порівняннях результатів вимірювань згідно з Інструкцією про порядок перевірки точності результатів вимірювань у вимірювальних лабораторіях, яка затверджена наказом Держстандарту України від 12.08.99 р. № 99 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.12.99 р. за
№ 833/4126, та подальшими змінами до неї.

– забезпечувати облік і оперативний розгляд скарг замовників або ж громадян щодо неякісного проведення вимірювань.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДВЛ

Відповідальність за створення умов для забезпечення об’єктивності результатів метрологічних робіт, що виконуються ДВЛ, покладається на її начальника, а за достовірність та точність результатів вимірювань – на відповідальну за вимірювання посадову особу ДВЛ згідно з посадовою інструкцією. При цьому, об’єктивність результатів метрологічних робіт забезпечується невтручанням керівництва АРЗСП, ГУДСНС в поточну діяльність ДВЛ при проведенні роботи з вимірювань в галузі атестації, незалежністю ДВЛ у висновках щодо результатів вимірювань від зацікавлених сторін (структурних одиниць АРЗСП, ГУДСНС, замовників).

На ДВЛ в особі її начальника покладається відповідальність за:

– виконання функцій і завдань, покладених на неї цим Положенням і зокрема, якісне проведення вимірювань в галузі атестації, достовірність, точність результатів вимірювань, які видаються;

– забезпечення умов і оперативний контроль за дотриманням всіма працівниками ДВЛ правил щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища, встановлених законодавством України та нормативною документацією, яка поширюється на її діяльність;

–          функціонування в ДВЛ Системи управління якості вимірювань (випробувань).

Начальник ДВЛ несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:

– використання персоналом ДВЛ при вимірюваннях не повірених ЗВТ;

– порушення в ДВЛ правил порядку ведення журналів реєстрації результатів вимірювань (випробувань) установленої звітності;

– порушення ДВЛ правил конфіденційності результатів вимірювань;

– несвоєчасне внесення змін в НД або ж введення в дію нових чинних НД, вимоги яких поширюються на діяльність ДВЛ, застосування відмінених НД;

– несвоєчасне повідомлення органу з атестації про передбачені зміни в діяльності ДВЛ або ж обставини, що можуть призвести до порушення умов атестації;

– проведення метрологічних робіт, не зазначених у галузі атестації, результати яких використовуються у сферах, на які поширюється державний метрологічний нагляд;

– не якісне виконання метрологічних робіт у галузі атестації.

Начальник ДВЛ несе персональну відповідальність за дотримання законності, службової та виконавської дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, виконання вимог посадових інструкцій, наказів, окремих доручень особовим складом ДВЛ, а також забезпечує виконання заходів з безпеки праці та пожежної безпеки.

Відповідальність інших працівників ДВЛ визначається посадовими інструкціями на посади, на які вони призначені, та іншими діючими в організації  документами, які поширюються на ДВЛ, в тому числі:

- невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання покладених на ДВЛ завдань та функцій;

- неповноту, необ’єктивність і недостовірність результатів випробувань та досліджень, які здійснюються ДВЛ;

- несвоєчасність виконання зобов’язань, передбачених договорами із фізичними та юридичними особами;

- недотримання конфіденційності випробувань та досліджень, а також нерозголошення їх результатів.

Здійснення тиску на працівників ДВЛ зі сторони зацікавлених сторін, заявників, який може впливати на їх висновки щодо оцінки результатів вимірювань, не допускається.

ВЗАЄМОДІЯ ДВЛ

Відносини ДВЛ з органом з атестації – ДП “Вінницястандартметрологія”, будуються з урахуванням наданих йому законодавством прав у сфері державного метрологічного контролю.

Порядок взаємодії ДВЛ з іншими підрозділами ГУДСНС визначається організаційною структурою та статутом ГУДСНС, Статутом АРЗСП, цим Положенням із врахуванням її посадових інструкцій і прав встановлених цим Положенням. Суперечливі питання із структурними підрозділами, заявником з питань вимірювань вирішуються через керівництво ГУДСНС.

Взаємодія з організаціями при проведенні вимірювань для замовника здійснюється на підставі договорів.

Відносини зі сторонніми організаціями будуються на договірній основі через начальника АРЗСП.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Оплата праці працівників ДВЛ та матеріальне заохочення здійснюється відповідно до штатного розкладу ДВЛ і не залежить від одержаних результатів вимірювань показників - ОВ, які контролюються.

АРЗСП ГУДСНС забезпечує ДВЛ службовими та лабораторними приміщеннями, а також оперативним автомобілем-лабораторією, приладами, обладнанням, оргтехнікою, витратними матеріалами, спеціальним одягом і спорядженням.

Облік, зберігання та списання матеріальних цінностей і витратних матеріалів, які використовуються у діяльності ДВЛ, здійснюється відповідно до встановленого порядку.

Фінансування діяльності ДВЛ, в тому числі метрологічного забезпечення, здійснюється АРЗСП у встановленому законодавством порядку.